Statut szkoły

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
W RABCE-ZDROJU

Podstawą prawną Statutu jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. z 1991 r. Nr 95 z późna. zm.) i pochodnymi przepisami, zwana dalej ustawą. W sprawach nieuregulowanych Statutem obowiązują przepisy ustawy.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Art. 1.
Ogólna charakterystyka Szkoły

 1. Zespół Szkół, zwany dalej Szkołą, składa się z dwóch szkół 3-letnich i jednej 4-letniej prowadzonych w formie stacjonarnej:
  1. II Liceum Ogólnokształcącego w Rabce-Zdroju, zwanego dalej LO,
  2. Liceum Profilowanego w Rabce-Zdroju, zwanego dalej LP,
  3. Technikum Informatycznego w Rabce-Zdroju.
 2. Adres Szkoły: ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka-Zdrój.
 3. Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.
 5. Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.
 6. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z:
  • dotacji,
  • dobrowolnych wpłat rodziców, uczniów lub słuchaczy,
  • zysków uzyskanych z działalności gospodarczej.
 7. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej Szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.
 8. Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.
 9. Szkoła czyni wszystko, aby uczniom stworzyć optymalne warunki dla ich intelektualnego, kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju.

Art. 2.
Cele kształcenia, okresy i sposoby promowania

 1. Cykle kształcenia w Szkole trwają: 3 lata (3 kolejne klasy) w LO i LP, 4 lata w Technikum.
 2. Każdy rok kształcenia w Szkole podzielony jest na 2 okresy.
 3. Uczniowie Szkoły są klasyfikowani na koniec każdego okresu i promowani na koniec każdego roku szkolnego.
 4. W trakcie cyklu kształcenia Szkoła wystawia uczniom na zakończenie roku szkolnego świadectwo ukończenia klasy.
 5. Na zakończenie cyklu kształcenia Szkoła wystawia absolwentom świadectwo ukończenia szkoły.
 6. Absolwenci Szkoły mogą przystąpić do egzaminu maturalnego zdawanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.
 7. Zasady promowania oraz przeprowadzania egzaminów maturalnych określa odpowiedni regulamin.

Art. 3.
Uczniowie Szkoły

 1. Młodzież w wieku do lat 18 podlega z mocy ustawy obowiązkowi szkolnemu.
 2. Uczniami Szkoły stają się kandydaci, którzy spełnili określone przez Szkołę wymagania zawarte w regulaminie przyjęć.
 3. Kandydat przyjęty do Szkoły pozostaje uczniem do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym ukończy 21 lat.

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

Art. 4.
Kształcenie

 1. Szkoła umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły oraz zdawania egzaminu maturalnego
 2. Szkoła realizuje treści podstawy programowej ustalonej dla każdego cyklu kształcenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
 3. Szkoła realizuje nauczanie o poszerzonej podstawie programowej z wybranych przedmiotów poprzez wprowadzenie autorskich programów nauczania bądź wykorzystanie zatwierdzonych przez MENiS.
 4. Wybitnie zdolni uczniowie mają prawo do indywidualnego programu i cyklu kształcenia. Odpowiedniego zezwolenia udziela Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 5. Szkoła organizuje i prowadzi nadobowiązkowe zajęcia przedmiotowe.
 6. Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i czynnie wspiera ich udział we wszelkiego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Art. 5.
Kształcenie i wychowanie prospołeczne

 1. Szkoła realizuje nauczanie i wychowanie prospołeczne uczniów w formie ścieżek edukacyjnych polegających na akcentowaniu podstawowych zagadnień prozdrowotnych, ekologicznych, europejskich, regionalnych i filozoficznych – ścieżki te realizowane są na odpowiednich przedmiotach.
 2. Szkoła realizuje program wychowawczy obejmujący uczniów w całym cyklu kształcenia, w ramach którego m.in.:
  1. umożliwia uczniom podtrzymywanie ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, kładąc przy tym nacisk na utrwalenie w tym względzie tolerancji,
  2. organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w rożnych wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych,
  3. nawiązuje kontakty ze szkołami różnych państw europejskich oraz organizuje okresowe spotkania uczniów Szkoły z uczniami tych szkół.
 3. Szkoła organizuje i przywiązuje dużą wagę do nauki religii lub etyki, prowadząc zajęcia według zasad określonych w art. 18.

Art. 6.
Pomoc i opieka

 1. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub zawodu poprzez organizację:
  1. spotkań i zajęć z pracownikami naukowymi wyższych uczelni,
  2. spotkań z pracownikami biur pracy, zakładów pracy, firm marketingowych.
 2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły.
 3. Szkoła stara się stworzyć, w miarę możliwości, odpowiednie warunki nauczania i pobytu uczniom niepełnosprawnym.

Art. 7.
Środowisko dydaktyczno-wychowawcze

 1. Dla możliwie najefektywniejszego realizowania wszystkich celów i zadań Szkoła kształtuje swoje środowisko dydaktyczno-wychowawcze.
  W tych ramach Szkoła:

  1. podporządkowuje całą swoją strukturę organizacyjną wyłącznie dydaktyczno-wychowawczym celom i zadaniom, kierując się przy tym dobrem uczniów,
  2. zatrudnia wyłącznie nauczycieli z wysokim kwalifikacjami pedagogicznymi i takich, którzy przestrzegają podstawowych zasad moralnych i etycznych oraz spełniają odpowiednie warunki zdrowotne,
  3. zatrudnia kompetentnych i kulturalnych pracowników administracji i obsługi niezbędnych dla prawidłowego i przyjaznego uczniom bieżącego funkcjonowania Szkoły i dla bezpiecznego oraz estetycznego utrzymania jej bazy lokalowej,
  4. ma wypracowane systemy:
   1. monitorowania i diagnozowania zachowań uczniów,
   2. informowania i konsultowania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o zachowaniu i postępach w nauce.

III. ORGANY SZKOŁY

Art. 8.
Rodzaje organów

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Rada Szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski.

Art. 9.
Dyrektor Szkoły

 1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły powoływany na to stanowisko przez organ prowadzący Szkołę.
 2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, a w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńczą Szkoły,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
  3. przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
  4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący Szkołę,
  5. powierza stanowiska wicedyrektorów Szkoły i odwołuje z nich, zasięgając w tym względzie opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej,
  6. powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących komisji przedmiotowych i odwołuje ich z tych funkcji,
  7. zatrudnia i zwalnia innych pracowników Szkoły,
  8. dysponuje finansami Szkoły,
  9. opracowuje arkusz organizacyjny,
  10. dba o powierzone mienie,
  11. dokonuje oceny pracy nauczycieli,
  12. realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy – Karty Nauczyciela,
  13. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w za-kresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,
  14. reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
  15. tworzy Radę Szkoły pierwszej kadencji,
  16. współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
  17. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,
  18. przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
  19. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,
  20. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 10.
Wicedyrektor i kierownicy

 1. W celu sprawnego kierowania Szkołą Dyrektor Szkoły, zasięgając opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze w Szkole.
 2. Zasady tworzenia stanowisk, o których mowa w pkt. 1, określa ustawa lub/i organ prowadzący. Liczba i rodzaje tych stanowisk muszą być odpowiednie do aktualnych potrzeb Szkoły i jej możliwości finansowych.
 3. Do każdego utworzonego stanowiska Dyrektor Szkoły sporządza zakres obowiązków i kompetencji. O zakresie obowiązków i kompetencji Dyrektor Szkoły informuje Radę Pedagogiczną.
 4. Obsada stanowisk należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora Szkoły.

Art. 11.
Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
 2. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem.
 3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym i są zwoływane: przez:
  1. przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
  2. organ prowadzący Szkołę,
  3. na wniosek 1/3 jej członków.
 4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.
 5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach.
 6. W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna:
  1. zatwierdza plan pracy Szkoły,
  2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  4. podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia go z listy uczniów,
  5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  6. występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły,
  7. deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły,
  8. opiniuje tygodniowy rozkład zajęć,
  9. opiniuje projekt planu finansowego Szkoły,
  10. opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,
  11. opiniuje wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
  12. przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub projekt zmian w Statucie i przedstawia go do uchwalenia Radzie Szkoły.

Art. 12.
Rada Szkoły

 1. Rada Szkoły jest kolegialnym organem Szkoły powoływanym na 3-lata kadencji.
 2. W skład Rady Szkoły wchodzi 6 osób:
  1. dwóch nauczycieli, z których żaden nie pełni w Szkole funkcji kierowniczej,
  2. dwóch rodziców (opiekunów) uczniów Szkoły,
  3. dwóch uczniów – nie może wchodzić w skład Rady Szkoły uczeń, którego rodzic (opiekun) jest członkiem tej Rady.
 3. Członków Rady Szkoły wybiera się w następującym trybie:
  1. nauczycieli-członków Rady Szkoły wybiera się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w którym uczestniczy co najmniej 2/3 ogółu jej członków,
  2. rodziców (opiekunów)-członków Rady Szkoły wybiera się w trybie pośrednim dwustopniowym:
  3. rodzice (opiekunowie) uczniów każdej klasy wybierają na zebraniu klasowym dwóch delegatów (elektorów) na szkolne zebranie wyborcze,
  4. członkiem Rady Szkoły zostają te osoby spośród delegatów (elektorów), które na szkolnym zebraniu wyborczym, w którym uczestniczyło co najmniej 1/2 ogółu delegatów, uzyskały największą liczbę głosów,
  5. uczniów-członków Rady Szkoły wybiera się dokładnie w takim samym i dwu-stopniowym trybie, z takimi samymi wymogami co do liczby głosujących, jak przy wyborze rodziców (opiekunów),
  6. wszystkie w/w wybory są tajne, chyba że zebrani zdecydują inaczej.
 4. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Szkoły przed końcem kadencji przeprowadza się wybory uzupełniające według zasad określonych w pkt. 3. Członek wybrany w wy-borach uzupełniających ma ważny mandat członka Rady Szkoły tylko do końca kadencji tej Rady.
 5. Członkiem Rady Szkoły nie można być dłużej niż dwie kadencje.
 6. Rada Szkoły na pierwszym w swej kadencji posiedzeniu uchwala regulamin swojej działalności i wybiera przewodniczącego i jego zastępcę. Posiedzenia Rady Szkoły.
 7. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona, a także inne osoby zaproszone przez Radę Szkoły. Dyrektor Szkoły i inne osoby mają na posiedzeniach Rady Szkoły tylko głos doradczy.
 8. Regulamin Rady Szkoły określa zasady jej działania, a w szczególności tryb podejmowania uchwał i zasady wydatkowania ewentualnie zgromadzonych przez Radę Szkoły środków finansowych.
 9. Do kompetencji Rady Szkoły należy:
  1. uchwalanie Statutu Szkoły i wszelkich jego zmian; odpowiednie projekty przedkłada Radzie Szkoły Rada Pedagogiczna,
  2. opiniowanie rocznego planu finansowego Szkoły oraz wnioskowanie w kwestii gospodarowania własnymi (nie pochodzącymi z budżetu) środkami finansowymi Szkoły,
  3. występowanie do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora i każdego nauczyciela,
  4. opiniowanie planu pracy Szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  5. występowanie z wnioskami (w kolejności jak zapisano) do: Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego w sprawach dotyczących organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 10. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Szkoły może gromadzić środki finansowe i gospodarować nimi.

Art. 13.
Samorząd Uczniowski

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd jest organem przedstawicielskim uczniów szkoły, a podstawą jego działalności jest Statut Szkoły i zgodny z nim Regulamin Samorządu zatwierdzony przez samorządy klasowe po konsultacji z uczniami poszczególnych klas.
 3. Regulamin Samorządu musi m.in. określać:
  1. strukturę, liczebność i kadencję Samorządu,
  2. tryb wybierania Samorządu i sposób podejmowania uchwał.
 4. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
  1. oceniania, klasyfikowania i promowania,
  2. form i metod sprawdzania wiadomości i umiejętności,
  3. działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej.
 5. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w zakresie takich praw uczniów, jak:
  1. prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do organizacji życia szkolnego,
  3. prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
  4. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Art. 14.
Współdziałanie organów Szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych

 1. Dyrektor Szkoły jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i ustawą:
  1. wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący,
  2. rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto,
  3. reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,
  4. bezpośrednio współpracuje ze społecznym organem Szkoły, tj. Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim,
  5. przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
  6. jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
  7. dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,
  8. w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,
  9. wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów.
 2. Jeżeli uchwała Rady Szkoły jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W razie braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

Art. 15.
Zasady ogólne

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora, najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący.
 3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

Art. 16.
Oddział

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
 2. Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez organ prowadzący.
 3. Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania:
  1. podział na grupy jest na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów; uzależniony jest także od możliwości finansowych Szkoły oraz od wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych,
  2. zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w grupach liczących nie mniej niż 15 uczniów i nie więcej niż 30 uczniów; tutaj obowiązuje podział ze względu na płeć.

Art. 17.
Organizacja zajęć

 1. Organizacja stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Podstawowa forma pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 5. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć np. nauczania języków obcych, zajęć fakultatywnych, elementów informatyki, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.
 6. Zajęcia fakultatywne prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych mogą być organizowane również w szóstym dniu tygodnia.

Art. 18.
Religia i etyka

 1. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii dla uczniów, których rodzice nie wyrazili sprzeciwu; po osiągnięciu pełnoletności o uczestnictwie w lekcjach religii decydują sami uczniowie.
 2. Dla uczniów nie uczestniczących w lekcjach religii mogą być organizowane lekcje etyki, jednak dla grupy uczniów liczącej nie mniej niż 7 osób.
 3. Uczniowie nieobjęci nauką religii lub etyki, mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły, a jeżeli zajęcia te wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji, zwalniani są do domu.

Art. 19.
Biblioteka szkolna, czytelnia i pracownia komputerowa

 1. Biblioteka szkolna, czytelnia i pracownia komputerowa są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli i wiedzy o regionie.
 2. Określone wyżej pracownie szkolne funkcjonują zgodnie z właściwymi im regulaminami. Do nich należy w szczególności:
  1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,
  2. udostępniane sprzętu komputerowego i pomoc w posługiwaniu się nim,
  3. prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych (bibliotecznych, czytelniczych, komputerowych),
  4. gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych.

Art. 20.
Bezpieczeństwo uczniów

 1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele Szkoły:
  1. w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcję,
  2. w czasie przerw między lekcjami – nauczyciel dyżurujący,
  3. w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza Szkołą – nauczyciel i ustalony opiekun.
 2. Zasady, organizacja i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa Dyrektor Szkoły.
 3. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji, na dyżurze międzylekcyjnym inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.
 4. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określa odpowiedni regulamin (odrębne przepisy).
 5. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na terenie Szkoły.

Art. 21.
Pomoc i opieka socjalna oraz zdrowotna

 1. Szkoła zapewnia uczniom okresową opiekę pielęgniarską.
 2. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z odpłatnych posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 3. W przypadkach uzasadnionych sytuacją materialną ucznia Dyrektor Szkoły może obniżyć opłatę ucznia za posiłki lub całkowicie zwolnić go z tej opłaty.
 4. W miarę posiadanych środków Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców, pedagoga szkolnego lub wychowawcy, może przyznać uczniowi pomoc materialną .

Art. 22.
Współdziałanie z rodzicami

 1. Szkoła współdziała z poszczególnymi rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
 2. Co najmniej raz na okres Szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami (opiekunami) uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne.
 3. Dla rodziców (opiekunów) uczniów rozpoczynających cykl kształcenia Szkoła organizuje wstępne spotkanie w celu zaznajomienia rodziców (opiekunów) z podstawowymi zadaniami Szkoły, a przede wszystkim:
  1. edukacyjno-wychowawczymi zadaniami i wymaganiami Szkoły związanymi z określonym cyklem kształcenia,
  2. zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 4. Oprócz stałych spotkań określonych w pkt 2 i 3 Szkoła w każdym czasie zapewnia każdemu rodzicowi (opiekunowi) możliwość uzyskania:
  1. informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce dziecka,
  2. informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka.
 5. W nie cierpiących zwłoki sprawach edukacyjno-wychowawczych Szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami (opiekunami) określonego ucznia.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Art. 23.
Zasady zatrudniania

 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, technicznych i obsługi.
 2. Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt 1, zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły, kierując się przy tym:
  1. odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami,
  2. realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi Szkoły,
  3. bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno-moralną,
  4. właściwymi wnioskami i opiniami, które może formułować Rada Szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.

Art. 24.
Nauczyciele

 1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta nauczyciela i Kodeks pracy.
 3. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:
  1. prawidłowy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego i wychowawczego,
  2. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  3. wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
  4. bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,
  5. udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowodzeń szkolnych i życiowych,
  6. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  7. doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
 4. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe:
  1. pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu,
  2. cele i zadania zespołu przedmiotowych obejmują:
   • zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programu nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
   • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
   • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
   • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia,
   • wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
  3. zespół przedmiotowy zobowiązany jest do dokumentowania swej pracy i składania z niej sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Art. 25.
Wychowawca oddziału (klasy)

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział (klasę) opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale:
  1. dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia,
  2. obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor Szkoły,
  3. wychowawca pełni swą funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy (oddziału) do chwili ukończenia przez uczniów nauki w tej klasie, chyba ze Rada Szkoły złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów.
 3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 2:
  1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
  2. planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami (opiekunami) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
  3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi),
  4. utrzymuje zgodnie z art. 22 kontakt z rodzicami uczniów w celu: poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, współdziałania z rodzicami, tzn. udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączenia ich w sprawy życia klasy i Szkoły,
  5. współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz innym specjalistą świadczącym kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia.
 4. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziału, tj. dziennik, arkusz ocen i świadectwa szkolne.

Art 26.
Pedagog szkolny

 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom pomocy pedagogicznej.
 2. Pomocy, o której mowa w pkt. 1, udziela pedagog szkolny. Pomoc pedagogiczna polega w szczególności na:
  1. rozpoznaniu i diagnozowaniu środowiska ucznia,
  2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspokajania,
  3. rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia,
  4. wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami,
  5. organizowaniu różnych form pomocy pedagogicznej,
  6. podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
  7. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu oraz udzielaniu informacji w tym za-kresie,
  8. wspieraniu działań nauczycieli i rodziców wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
  9. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiającej sprostanie tym wymaganiom,
  10. wspieraniu nauczycieli i rodziców (opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  11. rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców,
  12. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 3. Pomoc pedagogiczna w Szkole jest organizowania w formie:
  1. zajęć edukacyjnych dla uczniów,
  2. porad dla uczniów,
  3. porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Art. 27.
Zagadnienia różne

 1. Każdy nauczyciel zatrudniony w Szkole jest członkiem Rady Pedagogicznej.
 2. Nauczyciele religii zatrudnieni są w Szkole na wniosek odpowiednich władz kościelnych.
 3. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych i słuchaczy innych szkół w celu odbycia przez nich praktyk pedagogicznych. Dyrektor Szkoły przyjmując praktykantów, przydziela im właściwego opiekuna spośród nauczycieli Szkoły.

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY

Art. 28.
Prawa i obowiązki ucznia Szkoły

 1. Uczeń Szkoły ma prawo do:
  1. informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
  2. posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
  3. korzystania z zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności,
  4. tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
  5. poszanowania swej godności,
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  7. swobody wygłaszania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
  8. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  9. nietykalności osobistej,
  10. bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
  11. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
  12. reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.
 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:
  1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,
  2. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
  3. wystrzegania się szkodliwych nałogów,
  4. naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
  5. dbania o honor i tradycje Szkoły,
  6. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
  7. okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom Szkoły oraz ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.

Art. 29.
Nagrody, wyróżnienia i kary

 1. Szkoła może przyznać zasługującym na to uczniom następujące wyróżnienia lub nagrody:
  1. tytuł Maturzysty Roku,
  2. tytuł najlepszego przedmiotowca Szkoły,
  3. tytuł najlepszego ucznia klasy,
  4. pochwałę Dyrektora Szkoły,
  5. świadectwo z wyróżnieniem,
  6. nagrodę wychowawcy,
  7. list pochwalny do rodziców.
 2. Szkoła może stosować wobec uczniów i słuchaczy następujące rodzaje kar:
  1. upomnienie wychowawcy wobec klasy,
  2. upomnienie Dyrektora Szkoły,
  3. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
  4. upomnienie Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej,
  5. naganę Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem przed skreśleniem z listy uczniów,
  6. skreślenie z listy uczniów.
 3. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły może skreślić z zastrzeżeniem pkt. 4 ucznia z listy uczniów, gdy ten:
  1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia, nauczyciela,
  2. dopuszcza się kradzieży,
  3. wchodzi w kolizję z prawem,
  4. demoralizuje innych uczniów,
  5. dopuścił się drastycznego naruszenia Statutu Szkoły,
  6. stale narusza postanowienia Statutu Szkoły.
 4. Z listy uczniów uczeń może być skreślony:
  1. pod warunkiem równoczesnego przeniesienia go do innej szkoły,
  2. jeżeli osiągnie pełnoletność.
 5. Szkoła informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
 6. Od każdej kary określonej w pkt. 2 uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) o ukaraniu.
 7. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy uczniów ukarany lub jego rodzice (opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o karze odwołać się do Krakowskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Szkoły.
 8. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów lub słuchaczy w razie poręczenia za ukaranego przez wychowawcę lub innego nauczyciela Szkoły.
 9. Kryteria i tryb wyróżniania, nagradzania uczniów Szkoły określa odpowiedni regulamin.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 30.
Pieczęcie Szkoły.

Szkoła używa następujących pieczęci:

 1. Pieczęci podłużnych o treści:
  1. Zespół Szkół w Rabce-Zdroju
   34-700 Rabka-Zdrój, ul.Kościuszki 9, tel/fax. (018)2677029,
  2. II Liceum Ogólnokształcące w Rabce-Zdroju
   Rabka-Zdrój, ul. Kościuszki 9,
  3. Liceum Profilowane, w Rabce-Zdroju
   Rabka-Zdrój, ul. Kościuszki 9;
 2. Pieczęci okrągłych z godłem państwowym i napisem w otoku:
  1. Zespół Szkół w Rabce-Zdroju,
  2. II Liceum Ogólnokształcące w Rabce-Zdroju,
  3. Liceum Profilowane w Rabce-Zdroju.

Art. 31.
Akty prawne

W Szkole oprócz ustawy, Karty nauczyciela i Kodeksu pracy obowiązują:

 1. Akty prawne pozostające w związku z działalnością Szkoły, a wydane przez nadrzędne organy władzy i administracji państwowej, a w szczególności przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz władze samorządowe powiatu prowadzącego Szkołę.
 2. Regulaminy wewnętrzne Szkoły:
  1. Regulamin Rady Szkoły,
  2. Regulamin Rady Pedagogicznej,
  3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
  4. Szkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów,
  5. Instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego,
  6. Regulamin biblioteki,
  7. Regulamin pracowni komputerowej,
  8. Regulamin wycieczek i imprez.

Art. 32.
Uchwała

Statut Szkoły został uchwalony przez Radę Szkoły.