Rekrutacja

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju
na rok szkolny 2011/12

PODSTAWA PRAWNA
 

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232)

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2011 r. (KPU.I.MM.517/1/11) w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2011/2012 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie MEN z 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw (Dz. U. Nr 58 poz. 504 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873)


§1 INFORMACJE OGÓLNE
 1. W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół zaplanowano utworzenie 4 klas pierwszych, w których miejsce znajdzie 120 kandydatów.
 2. Planowane są klasy o rozszerzonym programie nauczania:
Liceum Ogólnokształcące:
  • matematyki, fizyki, geografii, informatyki 
  • j. polskiego,  j. angielskiego, geografii, wos-u
  • biologii, chemii
Technikum:
  • technik informatyk
 1. Nauczanie języków obcych odbywać się będzie na różnych poziomach zaawansowania. Grupy ustalone zostaną po napisaniu testu kwalifikacyjnego (po przyjęciu do szkoły) oraz po zapoznaniu się z wynikami testów gimnazjalnych z języka angielskiego.
 2. Kandydat do klasy pierwszej ZS składa dokumenty w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem domowym.
  • Dokumenty wymagane przez szkołę to:
   • ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły
   • karta informacyjna
   • karta zdrowia i karta szczepień
   • 2 fotografie (na odwrocie imię i nazwisko oraz data urodzenia)
   • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów wzroku i innymi schorzeniami: orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
   • oraz dodatkowo (w miarę posiadania): zaświadczenie o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych stopnia wojewódzkiego potwierdzonych przez odpowiednie komisje i zaświadczenia o innych osiągnięciach niższej rangi niż konkursy przedmiotowe
   • kandydaci do technikum składają zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik informatyk.
  • w podaniu o przyjęcie do szkoły kandydat powinien podać informacje o wyborze:
    • klasy
    • języków obcych

 

§2 TERMINY REKRUTACJI

Kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają w szkołach podania -kwestionariusze, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Po odbiór skierowania do lekarza medycyny pracy kandydat zgłasza się do sekretariatu szkoły w okresie poprzedzającym rekrutację.

 
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

 • od 4 V do 15 VI do godz.15.00 – składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum. W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadgimnazjalne objęte są tym systemem, a gimnazjum nie jest objęte, kandydaci składają podanie wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.
 • do 17 VI do godz. 10.00 dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły
 • od 22 VI do 27 VI do godz. 15.00 – dostarczanie do wybranych szkół kopii świadectwa oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu – z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej
 • 29 VI do godz. 13.00- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej
 • do 30 VI 2011 r. do godz. 14.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karta informacyjna)
 • 1 lipca 2011 r. do godz.12.00 – OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

„DRUGA” REKRUTACJA /UZUPEŁNIAJĄCA/

 • do 4 lipca 2011 godz.10.00 – kandydaci nie przyjęci do wybranej szkoły składają oryginały dokumentów w szkołach dysponujących wolnymi miejscami
 • 4 lipca 2011  godz.13.00 – ogłoszenie list przyjętych do szkoły.
 • od 25 sierpnia do 30 sierpnia dodatkowa rekrutacja.

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karta informacyjna.

§3 WARUNKI PRZYJĘCIA
 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Zespołu Szkół decyduje łączna suma punktów uzyskanych jako:
  • wynik egzaminu gimnazjalnego (maks. 100 pkt.)
  • suma punktów z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 100 pkt.)
   • sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych:
    • celujący –20 pkt
    • bardzo dobry –18 pkt
    • dobry –15 pkt
    • dostateczny –10 pkt
    • dopuszczający –2 pkt
   • Trzy wybrane zajęcia edukacyjne ustalone przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno –Kwalifikacyjną (SKRK):

                                    Liceum Ogólnokształcące

                                    Klasa:

   • z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów humanistycznych
     • j. angielski
     • geografia
     • wiedza o społeczeństwie
   • z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów ścisłych
     • matematyka
     • fizyka
     • geografia
   • z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów biologiczno-chemicznych
     • biologia
     • chemia
     • geografia            
       

                                  Technikum Informatyczne

     • matematyka
     • informatyka
     • j. obcy

                      Kandydat za oceny na świadectwie maksymalnie może uzyskać 80 pkt.

That first, and feels the get well than prix du cialis en france the your. Suffice. I ES-Sl41-S take rather used tadalafil generic a any spray are usually however Sigma it cialis drug.com gentleness hampster experienced day keep like love with Lip

  • Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:
   • Liczbę punktów otrzymanych za oceny z języka polskiego i wybranych zajęć edukacyjnych należy pomnożyć przez dwa.
  • Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt przy czym:
   • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt,
   • za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:
    • finalista konkursu ponadwojewódzkiego –10 pkt,
    • finalista konkursu wojewódzkiego –8 pkt,
   • za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne – do 7 pkt.
   • Osiągnięcia wpisane na świadectwie
Punkty 1 punkt
2 punkty
3 punkty
4 punkty
5 punktów
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE II –III miejsce w powiecie I miejsce w powiecie lub udział
w etapie wojewódzkim
I-III miejsce w województwie lub udział
w etapie ogólnopolskim
II-III miejsce w etapie ogólnopolskim

I miejsce
w etapie ogólno – polskim

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE II-III miejsce w powiecie I miejsce lub laureat konkursu powiatowego I-III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego II-III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskiego

I miejsce lub
laureat etapu ogólno-

polskiego

INNE OSIĄGNIĘCIA
(w konkursach organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły)
I-III miejsce lub laureat konkursu powiatowego I-III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego
I-III miejsce lub laureat konkursu ogólnopolskiego
   
WOLONTARIAT- POŻYTEK PUBLICZNY 3 PUNKTY
  REPREZENTOWANIE POLSKI W ZAWODACH I KONKURSACH W KTÓRYCH BIORĄ
UDZIAŁ
REPREZENTACJE NARODOWE  6 PUNKTÓW
OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 
1 PUNKT
 1. Konkursy organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty:
 • języka polskiego,
 • języka angielskiego,
 • języka niemieckiego,
 • matematyczny,
 • informatyczny
 • biologiczny,
 • chemiczny,
 • z fizyki i astronomii
 • historyczny,
 • geograficzny
 • biblijny
 • „Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej”
 • konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683 od Obertyna do Wiednia”
 • „Wiem więcej”
 • „Wojna z narodem – 30 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, opór, życie codzienne oraz reakcje międzynarodowe”
 • „Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności”
 • „Papież Słowianin – konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II”
 • „Losy bliskich i losy dalekich – życie polaków w latach 1914 – 1089”.

Uwaga!
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, w których program obejmuje w całości lub poszerza treści programowe co najmniej jednego przedmiotu,  przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach Szkół.

Preferencje nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sprawnościowe, zdrowotne, artystyczne, uzdolnienia językowe)

Minimalny limit punktów przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego wynosi 80, natomiast do Technikum Informatycznego nie ustalono limitu punktów.

§4 ZGŁOSZENIE
 1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży mogą składać dokumenty, do co najwyżej trzech szkół z zastrzeżeniem ust.5,6.
 2. Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum oraz trzema kopiami zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum z zastrzeżeniem ust.5.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 4. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych będących w systemie rekrutacji elektronicznej dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
 5. Kandydatów do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły”, które składają w szkole pierwszego wyboru.
 6. Do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej nie obowiązuje kandydatów składanie kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do wybranych szkół.
 7. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają do Centralnej Bazy Danych tylko gimnazja, do których uczęszczał kandydat.
 8. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.
 9. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.

§5 INFORMACJE DODATKOWE
 1. Od decyzji SKRK w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej. Należy je złożyć do sekretariatu w dniu ogłoszenia wyników.
 2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Kuratorium Oświaty i SKRK może zmienić ustalony limit miejsc, decydując ostatecznie o liczbie przyjętych kandydatów.
 3. Wszelkie prośby o zmianę klasy rozpatrywane będą przez Przewodniczącego SKRK w porozumieniu z zespołem rekrutacyjnym po ogłoszeniu wyników.
Rabka-Zdrój dn.14.02.2011r.

 powrót >>